Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Czernice Borowe
Herb Urząd Gminy Czernice Borowe

Wtorek 31.10.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe zadania gminy

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r., art. 7 ust. 1

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a)  działalności w zakresie telekomunikacji;
4)   lokalnego transportu zbiorowego;
5)   ochrony zdrowia;
6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8)   edukacji publicznej;
9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11)  targowisk i hal targowych;
12)  zieleni gminnej i zadrzewień;
13)  cmentarzy gminnych;
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18)  promocji gminy;
19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwester Kienig
(2008-02-14 11:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Zerman
(2015-01-21 09:58:10)
 
 
ilość odwiedzin: 1246430

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X